Villkor

(English version below, Deutsche Version unten)


Algemene reserveringsvoorwaarden (1-3) Allgemeine Buchungsbedingungen – DE (4-6) General Terms and Conditions of Reservation – EN (7-9)


Algemene reserveringsvoorwaarden - NL


Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens te reserveren. U vindt hier de rechten en plichten van u en Sonnenhof Hochrindl. 1. Reserveren
  1.1 Op alle onze reserveringen zijn deze Algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Sonnenhof Hochrindl zijn bevestigd.
  1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reserveringsbevestiging.
  1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

 2. Reserveringsopdracht en betaling
  2.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Sonnenhof Hochrindl bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email of post.
  2.2 Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de aanbetaling (van 30%), hierna gezamenlijk “de huursom”, te zijn voldaan. De restante huursom dient uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij reservering korter dan 6 weken voor aankomstdatum dient de volledige huursom volledig te worden voldaan.
  2.3 Bij niet tijdige betaling is Sonnenhof Hochrindl gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 3).

 3. Annulering door huurder
  3.1 Annulering dient per e-mail of telefonsich aan Sonnenhof Hochrindl te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering stuurt Sonnenhof Hochrindl binnen 7 dagen een annuleringsbevestiging/-nota.
  3.2 Bij annulering gelden de hieronder vermelde terugbetalingspercentages;
  Sonnenhof Hochrindl adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten.
   tot 10 weken voor aankomst zijn er geen kosten verschuldigd;
   van 10 tot 8 weken voor aankomst teruggave van 70% van de totale huursom;
   van 6 tot 8 weken voor aankomst teruggave van 30% van de totale huursom;
   van 4 tot 6 weken voor aankomst teruggave van 20% van de totale huursom;
   van 2 tot 4 weken voor aankomst teruggave van 10% van de totale huursom;
   van 2 weken voor aankomst tot aankomstdatum geen teruggave, de opdrachtgever is de volledige huursom verschuldigd.

 4. Annulering door Sonnenhof Hochrindl
  4.1 Indien door enige omstandigheid Sonnenhof Hochrindl de gereserveerde accommodatie annuleert, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, met aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door de huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Sonnenhof Hochrindl, zal Sonnenhof Hochrindl onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 5. Wijzigingen door de huurder
  5.1 Wenst de huurder over te boeken naar een ander appartement of is er de wens de huurperiode te wijzigen, dan is dit mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode van de gereserveerde accommodatie mits beschikbaarheid. Is in de gewenste periode geen appartement beschikbaar dan gelden de in artikel 3 vermelde voorwaarden voor annulering door huurder. Mocht de gewenste huurperiode korter zijn dan de reeds gereserveerde periode dan is voor het verschil in huurdagen artikel 3 voor annulering door huurder onverminderd van toepassing.

 6. Aansprakelijkheid van de huurder
  6.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers (inclusief de hond) van de accommodatie dan wel elders in de Sonnenhof Hochrindl, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoedt dienen te worden. Sonnenhof Hochrindl is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder. Voor schade en/of gebreken welke niet uiterlijk op de dag van aankomst bij de conciërge van Sonnenhof Hochrindl is gemeld, geldt de direct hiervoor vermelde aansprakelijkheid door huurder.
  6.2 Het in de reserveringsbevestiging vermelde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Sonnenhof Hochrindl is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien bewoning door meer dan het toegestane aantal personen plaatsvindt.

 7. Aansprakelijkheid van Sonnenhof Hochrindl
  7.1 Sonnenhof Hochrindl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of persoonlijk letsel van welke aard dan ook.
  7.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Sonnenhof Hochrindl aangeboden accommodaties binden Sonnenhof Hochrindl niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Sonnenhof Hochrindl geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
  7.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.
  7.4 Sonnenhof Hochrindl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
  7.5 Niet alle in de beschrijving vermelde faciliteiten zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Sonnenhof Hochrindl is niet aansprakelijk voor voorziening die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet beschikbaar waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Sonnenhof Hochrindl.
  7.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie werkzaamheden worden verricht. Voor eventuele geluidsoverlast of andere ongemakken neemt Sonnenhof Hochrindl geen verantwoordelijkheid.
  7.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Oostenrijks recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

 8. WiFi/W-Lan
  8.1 Snelheid, sterkte en bereik van WiFi kunnen, doordat de Sonnenhof Hochrindl gelegen is in de bergen, beperkt zijn en zijn derhalve niet gegarandeerd. Wel heeft de Sonnenhof Hochrindl het beste mogelijke systeem aangeschaft.
  9.Hond meenemen
  9.1 In Sonnenhof Hochrindl is uw hond van harte welkom. Uw hond dient in de algemene ruimtes aangelijnd te zijn. Sonnenhof Hochrindl neemt geen verantwoording voor ongelukken met uw hond in en om Sonnenhof Hochrindl.
  9.2 U dient steeds toezicht te houden op uw hond, zodat hij niet uit het domein ontsnapt.
  9.3 Schade die wordt aangericht door de hond aan de appartementen/eigendommen van Sonnenhof Hochrindl wordt verhaald op de eigenaar van de hond.
  9.4 Er is 1 hond per appartement toegestaan. Een tweede hond is op aanvraag mogelijk indien de bezetting van meerdere honden in de Sonnenhof Hochrindl past.


Allgemeine Buchungsbedingungen - DE


Bitte lesen Sie diese Buchungsbedingungen sorgfältig, bevor Sie eine Buchung vornehmen. Darin sind Ihre Rechte und Pflichten beschrieben ebenso wie Sonnenhof Hochrindl.
 1. Buchen
  1.1 Auf alle unsere Buchungen finden diese Allgemeinen Buchungsbedingungen Anwendung. Abweichungen sind nur in Ausnahmefällen und nach schriftlicher Bestätigung durch Sonnenhof Hochrindl möglich.
  1.2 Der Auftraggeber haftet hauptschuldnerisch für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, die sich für ihn und seine Mitreisenden aus der Buchungsbestätigung ergeben.
  1.3 Wir nehmen nur Buchungsaufträge von Personen in Behandlung, die achtzehn Jahre oder älter sind. Buchungen durch jüngere Personen sind deshalb nicht gültig.
 2. Buchungsauftrag und Bezahlung
  2.1 Jeder Buchungsauftrag wird von Sonnenhof Hochrindl bestätigt mittels einer Buchungsbestätigung per E-Mail oder Post.
  2.2 Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Buchungsbestätigung muss die Anzahlung (30%), im Folgenden gemeinsam der „Mietpreis“, geleistet sein. Die Restmiete muss spätestens 6 Wochen vor dem Ankunftsdatum bezahlt werden. Bei Buchung weniger als 6 Wochen vor Anreise muss die volle Miete vollständig bezahlt werden.
  2.3 Bei nicht rechtzeitiger Zahlung ist Sonnenhof Hochrindl berechtigt, die gebuchte Unterkunft zu annullieren. Die Annullierungsbedingungen bleiben (vollumfänglich) in Kraft (siehe Artikel 3).
 3. Annullierung durch den Mieter
  3.1 Die Annullierung muss per E-Mail oder telefonisch an Sonnehof Hochrindl mitgeteilt werden. Nach Erhalt der Annullierung sendet Ihnen Sonnenhof Hochrindl spätestens innerhalb von sieben Tagen eine Annullierungsbestätigung/-rechnung.
  3.2 Bei einer Annullierung gelten die nachfolgend aufgeführten Erstattungsbeträge. Sonnenhof Hochrindl empfiehlt Ihnen den Abschluss eine Reiserücktrittsversicherung.
   bis 10 Wochen vor Anreise sind keine Kosten fällig;
   8 bis 10 Wochen vor Anreise werden 70% des gesamten Mietpreises erstattet;
   6 bis 8 Wochen vor Anreise werden 30% des gesamtent Mietpreises erstattet;
   4 bis 6 Wochen vor Anreise werden 20% des gesamten Mietpreises erstattet;
   2 bis 4 Wochen vor Anreise werden 10% des gesamten Mietpreises erstattet;
   ab 2 Wochen vor Anreise erfolgt keine Erstattung und schuldet der Auftraggeber den gesamten Mietpreis.
 4. Annullierung durch Sonnenhof Hochrindl
  4.1 Wenn Sonnenhof Hochrindl aufgrund irgendwelcher Umstände gezwungen ist, die gebuchte Unterkunft zu annullieren, wird der betreffende Mieter unverzüglich hierüber in Kenntnis gesetzt werden und, wenn möglich, ein alternatives Angebot erhalten. Wenn diese Alternative vom Mieter nicht akzeptiert wird oder von Sonnenhof Hochrindl keine Alternative angeboten werden kann, wird Sonnenhof Hochrindl den vom Mieter bereits gezahlten Betrag unverzüglich zurückerstatten. Der Mieter hat keinen über die Rückforderung des bezahlten Betrages hinausgehenden Anspruch.
 5. Änderungen durch den Mieter
  5.1 Wenn die Mieter ein anderes Appartement buchen oder den Mietzeitraum ändern möchte, ist dies je nach Verfügbarkeit bis sechs Wochen vor Beginn des Mietzeitraums der gebuchten Unterkunft möglich. Wenn im gewünschten Zeitraum kein Appartement verfügbar ist, gelten die in Artikel 3 genannten Bedingungen für die Annullierung durch den Mieter. Sollte der gewünschte Mietzeitraum kürzer sein als der bereits gebuchte Zeitraum, dann gelten für die Differenz der Mettage die Bedingungen Artikel 3 für die Annullierung durch den Mieter.
 6. Haftung des Mieters
  6.1 Während des Verbleibs in der Unterkunft haftet der Mieter vollumfänglich für die gemietet Unterkunft, die Einrichtung und alle Sachen, die zur gemieteten Unterkunft gehören. Eventuelle von den Nutzern (einschließlich des Hundes) verursachte Schäden an der Unterkunft oder an anderer Stelle in der Sonnenhof Hochrindl wird der Mieter unverzüglich in vollem Umfang an den Vermieter erstatten. Sonnenhof Hochrindl ist berechtigt, den Mieter nachträglich haftbar zu machen, wenn der verursachte Schaden nicht oder nicht ordnungsgemäß verrechnet bzw. die vor Ort zu zahlenden Kosten nicht (vollständig) vom Mieter beglichen wurden. Alle damit einhergehenden (Inkasso-)Kosten gehen in vollem Umfang zulasten des in er Buchungsbestätigung genannten Mieters. Für Schäden und/oder Mängel, die nicht spätestens am Anreisetag der Portier der Sonnenhof Hochrindl gemeldet werden, gilt die vorgenannte Haftung des Mieters.
  6.2 Die in der Buchungsbestätigung genannte Anzahl Personen ist die maximal erlaubte Anzahl. Die Nutzung der Unterkunft mit mehr Personen ist nicht gestattet und Sonnenhof Hochrindl ist berechtigt, den Zugang zur Unterkunft zu verweigern, wenn die Unterkunft von mehr als der erlaubten Anzahl Personen genutzt wird.
 7. Haftung von Sonnenhof Hochrindl
  7.1 Sonnenhof Hochrindl übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl, Sach- oder Personenschäden gleich welcher Art.
  7.2 Offensichtliche Fehler oder Irrtümer in der Beschreibung oder den Preisen der von Sonnenhof Hochrindl angebotenen Unterkünfte binden Sonnenhof Hochrindl nicht. Für zwischenzeitliche Änderungen der Daten, Preise oder Druckfehler kann Sonnenhof Hochrindl keine Haftung übernehmen.
  7.3 Die (Preis-)Informationen in der aktuellsten Preisliste und auf der Website sind ausschlaggebend. Deshalb verfallen die (Preis-)Informationen früherer Ausgaben.
  7.4 Sonnenhof Hochrindl kann keine Haftung akzeptieren für Schäden, die durch Naturgewalten, Naturkatastrophen, Nuklearkatastrophen, Anschläge, Streik, Gewalttaten und den Kontakt mit einem Luftfahrzeug oder Teilen davon entstanden sind.

  7.5 Nicht alle in der Beschreibung angegebenen Einrichtungen sind das ganze Jahr über täglich geöffnet. Sonnenhof Hochrindl haftet nicht für Einrichtungen, die aus irgendwelchen Gründen während Ihres Aufenthaltes nicht zur Verfügung stehen. Die Nutzung der Einrichtungen ist auf eigenes Risiko. Aufgrund von Umständen können Einrichtungen ausfallen oder vorübergehend abwesend sein. Sie können diesbezüglich keinen Anspruch auf irgendeinen Schadensersatz gegenüber Sonnenhof Hochrindl geltend machen.

  7.6 Es kann sein, dass in der näheren Umgebung der Unterkunft Arbeiten verrichtet werden müssen. Für eventuelle Lärmbelästigung oder andere Unannehmlichkeiten übernimmt Sonnenhof Hochrindl keine Verantwortung.
  7.7 Auf alle unsere Buchungsverträge und die diesbezüglich getroffenen Vereinbarungen ist österreichisches Recht anwendbar. Alle Streitigkeiten bezüglich des Vertrages werden beim zuständigen Gericht anhängig gemacht werden.
 8. WiFi/W-Lan
  8.1 Geschwindigkeit, Stärke und Bereich des WiFi können, weil Sonnenhof Hochrindl in den Bergen liegt, eingeschränkt sein und sind deshalb nicht garantiert. Sonnenhof Hochrindl hat allerdings das bestmögliche System angeschafft.
 9. Haustiere
  9.1 In der Sonnenhof Hochrindl sind Hunde herzlich willkommen. Ihr Hund muss in den Gemeinschaftsbereichen angeleint sein. Sonnenhof Hochrindl übernimmt keine Verantwortung für Unfälle mit Ihrem Hund in der und um Sonnenhof Hochrindl.
  9.2 Sie sollten Ihren Hund immer beaufsichtigen, damit er nicht aus der Domäne entweicht.
  9.3 Schäden, die Ihr Hund am Appartement/Eigentum der Sonnenhof Hochrindl verursacht, müssen vom Eigentümer des Hundes erstattet werden.
  9.4 Es ist ein (!) Hund pro Appartement erlaubt. Ein zweiter Hund ist auf Anfrage möglich, wenn die Belegung mit mehreren Hunden in die Sonnenhof Hochrindl passt.

General Terms and Conditions of Reservation - EN


It is advised to attentively read these General Terms and Conditions of Reservation, before making a reservation. You will find here, the rights and obligations of you and Sonnenhof Hochrindl.
 1. Making a reservation
  1.1 These General Terms and Conditions of Reservation are applicable to all our reservations. Deviations are only possible in occasional instances and if these have been confirmed in writing by Sonnenhof Hochrindl.
  1.2 The Principal is jointly and severally liable for the compliance with all obligations by himself and all fellow-travellers deriving from the confirmation of reservation.
  1.3 We only process commissions to reservation of persons that are eighteen years old or more. Reservations by persons younger than that age are therefore not valid.
 2. Commission to reservation and payment
  2.1 Each Commission to reservation will be confirmed by Sonnenhof Hochrindl by means of a confirmation of reservation per email or post.
  2.2 Within two weeks after receipt of the confirmation of reservation, the down payment (of 30%), hereinafter jointly “rental sum”, must have been paid. The remaining rent must be paid no later than 6 weeks before the arrival date. When booking less than 6 weeks before arrival date, the full rent must be paid.
  2.3 Upon non-timely payment, Sonnenhof Hochrindl is authorised to cancel the reserved accommodation. The conditions of cancellation are then (nevertheless) applicable (see article 3).
 3. Cancellation by lessee
  3.1 Cancellation must be communicated per e-mail or by phone to Sonnenhof Hochrindl. After receipt of the cancellation, Sonnenhof Hochrindl shall send you no later than within 7 days a confirmation of cancellation/invoice.
  3.2 In case of cancellation, the refunding percentages stated below, shall apply. Sonnenhof Hochrindl advises you to purchase a cancellation insurance.
   Up to 10 weeks before the arrival there are no cost;
   from 8 to 10 weeks before the arrival refunding of 70% of the total Rental Sum;
   from 6 to 8 weeks before the arrival refunding of 30% of the total Rental Sum;
   from 4 to 6 weeks before the arrival refunding of 20% of the total Rental Sum;
   from 2 to 4 weeks before the arrival refunding of 10% of the total Rental Sum;
   from 2 weeks before the arrival to the date of arrival no refunding, the Principal is liable to pay the full Rental Sum.
 4. Cancellation by Sonnenhof Hochrindl
  4.1 If any circumstance necessitates Sonnenhof Hochrindl to cancel the reserved accommodation, then the concerned lessee shall be notified about this immediately and, if possible, under offer of an alternative. In case of non-acceptance of this alternative by lessee, or in case of not being able to offer an alternative by Sonnenhof Hochrindl, Sonnehof Hochrindl shall immediately transfer back the amount already paid by lessee. Lessee has no more or other right whatsoever, than the claiming back of this amount.
 5. Changes by the lessee
  5.1 If lessee wishes to change the booking to another apartment or there is the wish to change the lease period, then this is possible up to 6 weeks before the start of the lease period of the reserved accommodation, if available. If in the desired period no apartment is available, then the terms and conditions for cancellation by lessee stated in article 3 shall apply. Should the desired lease period be shorter than the already reserved period, then for the difference in rental days, article 3 for cancellation by lessee is applicable nevertheless.
 6. Liability of the lessee
  6.1 During the stay in the accommodation, the lessee is fully liable for the rented accommodation, the interior design and all goods which belong to the rented accommodation. Possible damage, caused by the users (including the dog) of the accommodation or elsewhere in the Sonnenhof Hochrindl, shall immediately have to be compensated entirely by the lessee to the lessor. Sonnenhof Hochrindl is authorised to declare the lessee after all liable, if the damage caused is not, or not properly, settled or the costs to be paid on the spot, have not been paid (in full) by lessee. All connected (collection) costs shall come entirely for the account of the lessee mentioned in the confirmation of reservation. For damage and/or defects which have not been reported no later than on the day of arrival to the concierge of Sonnenhof Hochrindl, shall apply the aforementioned liability of lessee.
  6.2 The number of persons stated in the confirmation of reservation, is the maximum number of persons permitted. Residence by more persons is not permitted and Sonnenhof Hochrindl is authorised to refuse the access to the accommodation, if residence by more than the permitted number of persons takes place.
 7. Liability of Sonnenhof Hochrindl
  7.1 Sonnenhof Hochrindl accepts no liability for loss, theft, damage or personal injury of whichever nature.
  7.2 Obvious errors or mistakes in the description or prices of the accommodation offered by Sonnenhof Hochrindl, do not bind Sonnenhof Hochrindl. For in-between changes in data, prices or printing errors, Sonnenhof Hochrindl can accept no liability whatsoever.
  7.3 The (price) information in the latest appeared price list and on the website, is leading. Therefore, the (price) information from previous editions is void.
  7.4 Sonnenhof Hochrindl can accept no liability for damage that emerges by force of nature, disasters of nature, nuclear disasters, attacks, strikes, violence and getting in contact with an air transport vehicle or parts thereo
  7.5 Not all facilities stated in the description, are open day in day out, throughout the entire year. Sonnenhof Hochrindl is not liable for facilities that for whichever reason were not available during your holiday. Use of all facilities is at your own risk. By circumstances, facilities can drop-out or temporarily not be present. You can for this make no claim to any refunding of Sonnenhof Hochrindl.
  7.6 It can happen, that in the vicinity of the rented accommodation, work activities are being executed. For possible excess noise disruption or other inconveniences, Sonnenhof Hochrindl assumes no responsibility.
  7.7 The Laws of Austria are applicable to all our reservation agreements and agreements made in addition thereto. All disputes that might emerge concerning an agreement, shall be resolved by the competent court.
 8. Wi-Fi/W-Lan
  8.1 Speed, strength and reach of Wi-Fi can, because Sonnenhof Hochrindl is in the mountains, be limited and are therefore not warranted. However, Sonnenhof Hochrindl has purchased the best possible system.
 9. Take along your dog
  9.1 Your dog is most welcome in Sonnenhof Hochrindl. Your dog must be on lead in the general areas. Sonnenhof Hochrindl assumes no responsibility for accidents with your dog in and around Sonnenhof Hochrindl.

  9.2 Your dog must always be on supervision during the stay.
  9.3 Damage that is caused by the dog to the apartments/properties of Sonnenhof Hochrindl will be recovered from the owner of the dog.
  9.4 One 1 dog only per apartment is permitted. A second dog is possible on application if the residence of several dogs in Sonnenhof Hochrindl is suitable at that time.