Sekretesspolicy

(English version below, Deutsche Version unten)


Privacyverklaring - NL


Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens
Wanneer u een boeking maakt bij Sonnenhof Hochrindl, om te verblijven in een van onze appartementen, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen, de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens. Hierbij maken wij ook gebruik van derden die bepaalde persoonsgegevens ontvangen en namens Sonnenhof Hochrindl verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de verwerking van onze administratie en aanvragen/boekingen via andere booking-sites.
Hieronder staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daarmee doen:
Wat willen wij van u weten?
Voor- achternaam en geslacht
Om u in Sonnenhof Hochrindl, maar ook in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw boeking te kunnen registreren.
Adres en woonplaats
De meeste boekingsgegevens sturen wij u per e-mail op. Verder heeft de gemeente dit nodig voor de toeristenbelasting.
Telefoonnummer
Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen over uw boeking als er nog vragen zijn. Soms bellen we voor aankomst of na afloop om te vragen of alles duidelijk is en of alles naar wens is geweest.
Geboortedata
Degene die een accommodatie boekt bij de Sonnenhof Hochrindl moet minimaal 18 jaar zijn. Bovendien kan de toeristenbelasting afhankelijk zijn van de leeftijd van de personen die in de accommodatie verblijven. Daarom hebben wij geboortedata nodig.
Betaalgegevens
Om uw boeking te kunnen betalen sturen wij u een factuur of rekent u af via de website van een derde partij. Wanneer u ons betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw boeking te kunnen koppelen. Verder gebruiken wij uw bankrekeningnummer alleen wanneer u geld van ons terugkrijgt. Wanneer u met creditcard betaalt, sturen wij uw creditcardgegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar onze creditcard partner. Zij voeren onze creditcardbetalingen uit. Hierbij krijgen we uw creditcardgegevens niet te zien. Onze partner vertelt ons alleen of uw betaling is gelukt.
E-mailadres
U krijgt een e-mail over uw reservering, factuur en boekingen die u hebt gemaakt.


Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:
Gastenservice
U kunt met ons bellen, mailen en ons via social media benaderen. Om te zorgen dat uw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen, slaan wij gegevens op.
Account
Wij bewaren gegevens over uw eerdere boekingen. Dan kunnen we u sneller en gerichter helpen.
Vordering gegevens
Soms gebruiken we gastgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.
Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten
Op verzoek zullen wij u aangeven of wij persoonsgegevens van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als deze feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten.
Via Contact kunt u contact met ons opnemen.
Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
Bewaartermijnen
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.
Grondslagen
Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van de Sonnenhof Hochrindl, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.
Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met uw boeking en dus op basis van een overeenkomst met u. Uw boeking wordt geregistreerd en wij doen er verder alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.


Cookie-beleid
De website van Sonnenhof Hochrindl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Er worden bij een bezoek aan deze website geen persoonsgegevens opgeslagen en derhalve niet gedeeld met derden.
Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw eenzelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.
Analytische cookies worden met name namens Google geplaatst. Hiermee kan de Sonnenhof Hochrindl het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar website-inrichting en dienstverlening hierop aanpassen zodat we u als (potentiele) gast nog beter van dienst kunnen zijn.
De Sonnenhof Hochrindl werkt samen met derden partijen op het gebied van social media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video die ook cookies plaatsen. Onder meer de volgende bedrijven zijn als zodanig partners van de Sonnenhof Hochrindl: Google Analytics, Facebook, Booking.com, MyTourist. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met cookies dient u de privacy voorwaarden op de betreffende website te lezen.
Via de website van Sonnenhof Hochrindl worden geen Marketing, targeting en transactie cookies geplaatst. Derden, waar Sonnenhof Hochrindl als appartementencomplex wordt aangeboden, plaatsten deze wel om uw interesses te bewaren zodat aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses.
Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is opgemaakt op 02/06/2020. Sonnenhof Hochrindl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer regelmatig voor de update.


Privacy Statement - EN


Processing and security of personal data
When you make a booking to stay at Sonnenhof Hochrindl in one of our apartments, we need certain data from you. We also process data in other cases, such as information requests, the administration of competitions and when visiting our websites. In doing so we also use the services of third parties who receive specific personal data and process these on behalf of Sonnenhof Hochrindl. This occurs, for instance, for the purpose of sending brochures and e-mailings or the processing of our guest surveys.
Below is a more detailed description of which data we process and what we do with it:
What do we want to know about you?
Surname, first name and gender
We would like to use your personal data to address you personally at Sonnenhof Hochrindl and also in our further communication. These data are obviously also required to register your booking and include the data in the night registration.
Address and place of residence
We send most of the booking data to you by e-mail. However, we do send some information to your home address. Also for the tourist tax.
Telephone number
We may need to contact you about your booking. We will give you a call if there are any questions and may. We may call you before arrival or after your stay to ask if everything is clear and whether everything went well.
Date of birth
The person who books accommodation at Sonnenhof Hochrindl must be at least 18 years old. In addition, tourist tax may be based on the age of the persons staying in the accommodation. We therefore need your date of birth.
Payment details
We have a secure payment environment for you to pay for your booking. When paying with iDeal or bank transfer, your data will be stored in our records to enable your payment to be linked to your booking. Besides that, we will only use your bank account number when you receive money from us. When paying by credit card, we will send your credit card details directly to our credit card partner from our secure environment. They execute our credit card payments. During this process we will not see your credit card details. Our partner only tells us if your payment has been successful.
E-mail address
You will receive an e-mail about your reservation, invoice and bookings.


Furthermore, we use your information for the following:
Guest Service
You can call, e-mail and contact us via social media. We store your data to avoid you having to provide it again.
Account
We keep information about your previous bookings. This allows us to help you faster and more accurately.
Required data
Sometimes we use guest data to investigate, prevent and counter fraud. Under certain circumstances, we are required to provide personal data to relevant agencies. In connection with (international) sanctions legislation, under certain circumstances we may also share your data with, for example, financial institutions.
Contact, inspection, change or deletion of data and complaints
Upon request, we will indicate whether we are processing your personal data. Additionally, you may request, correct, supplement, delete or block these data under certain circumstances, for example, if they are factually incorrect. This might result in you no longer being able to make use of (part of) our services. You can contact us via Contact.
If you have a complaint regarding the processing of your personal data, you can also contact the relevant public authority (Dutch Data Protection Authority).
Retention periods
We will retain your personal data for as long as reasonably necessary for the purposes described in this document. However, based on legislation, we may need to keep the data for a longer period.
Legal bases
Based on legislation, we must indicate what legal bases are used to process your personal data. This particularly concerns data processing based on 1) an agreement, 2) in connection with a legitimate interest of Sonnenhof Hochrindl, 3) permission that has been given and 4) in connection with a statutory duty.
We use your information mainly in connection with your booking and therefore based on an agreement with you. Your booking will be registered and we will do everything possible to make your stay as pleasant as possible.
Security of data
We use extensive security procedures to secure the personal data we process, for instance to prevent unauthorised access to this data.
Cookie policy
The Website of Sonnenhof Hochrindl uses Functional and Analytics cookies.
There will be no personal data saved by visiting these website and therefore not shared with third parties.
Functional cookies are used to improve functionality for your benefit, which means that you don’t have to keep on making the same selection or login if you have already done so.
Analytics cookies are placed particularly on behalf of other parties, such as Google Analytics and the Visual Website Optimizer. These enable Landal GreenParks to monitor the search behaviour of visitors and to adjust its service provision to this behaviour so that we can be of even better service to you as a (potential) guest.
Sonnenhof Hochrindl collaborates with third parties in the area of social media, visitors statistics, vacancy services, advertisements and video streaming, which parties also place cookies. The following companies are partners of Sonnenhof Hochrindl in this respect: Google Analytics, Facebook, Booking.com, MyTourist. For more information on how these parties handle cookies, please read their privacy conditions.
No marketing, targeting and transaction cookies are placed via Sonnenhof Hochrindl website. Third parties, where Sonnenhof Hochrindl is offered as an apartment complex, do place these in order to keep your interest so that offers can be made that are in line with your wishes / interests.
Changes
This privacy statement was drawn up on June 2, 2020. Sonnenhof Hochrindl reserves the right to make changes to the privacy statement. Check this regularly for an updateDatenschutzerklärung - DE


Verarbeitung und Sicherung personenbezogener Daten
Wenn Sie einen Aufenthalt in Sonnenhof Hochrindl buchen, benötigen wir bestimmte Informationen über Sie. Auch in anderen Fällen, wie z. B. bei Informationsanfragen, bei der Durchführung von Gewinnspielen und beim Besuch unserer Webseiten, verarbeiten wir Daten. Dabei bedienen wir uns auch Dritter, die bestimmte personenbezogene Daten erhalten und im Auftrag von Sonnenhof Hochrindl verarbeiten. Dies geschieht zum Beispiel für den Versand von Broschüren und Mailings oder die Bearbeitung unserer Gästebefragung.
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung, welche Daten wir verarbeiten können und was wir damit tun.
Was möchten wir von Ihnen wissen?
Vor-, Nachname und Geschlecht
Um Sie persönlich im Sonnenhof Hochrindl sowie in unserer weiteren Kommunikation ansprechen zu können, möchten wir Ihre persönlichen Daten verwenden. Diese sind auch notwendig, um Ihre Buchung registrieren zu können und die Daten in das Nachtregister aufzunehmen.
Adresse und Wohnort
Die meisten Buchungsdaten senden wir Ihnen per E-Mail. Die Gemeinde braucht die Daten für die Kurtaxe.
Telefonnummer
Es kann sein, dass wir Sie telefonisch kontaktieren müssen. Wir rufen Sie an, sobald es Fragen gibt, und können Ihnen beispielsweise eine SMS schicken, wenn Ihr Appartement früher verfügbar ist. Manchmal rufen wir vor der Ankunft oder nach der Abreise an, um zu fragen, ob alles klar ist und ob alles nach Ihrem Geschmack war.
Geburtsdatum
Die Person, die eine Unterkunft bei Sonnenhof Hochrindl bucht, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Darüber hinaus kann die Touristenabgabe vom Alter der Personen abhängen, die sich in der Unterkunft aufhalten. Dafür benötigen wir Ihr Geburtsdatum.
Zahlungsdaten
Die Zahlung Ihrer Buchung wird in einer sicheren Zahlungsumgebung durchgeführt. Wenn Sie mit iDeal oder Banküberweisung bezahlen, werden Ihre Daten in unseren Aufzeichnungen gespeichert, um die Zahlung mit Ihrer Buchung zu verknüpfen. Außerdem verwenden wir Ihre Kontonummer nur, wenn Sie von uns Geld zurückerhalten. Wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen, senden wir Ihre Kreditkartendaten direkt aus unserer sicheren Umgebung an unseren Kreditkartenpartner. Dieser führt unsere Kreditkartenzahlungen aus. Dabei können wir Ihre Kreditkartenangaben nicht sehen. Unser Partner informiert uns nur, ob Ihre Bezahlung erfolgreich gewesen ist.
E-Mail-Adresse
Sie erhalten eine E-Mail über Ihre Reservierung, Ihre Rechnung und Ihre Buchungen.


Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten für folgende Zwecke:
Gästeservice
Sie können uns anrufen, uns eine E-Mail schicken und uns über Social Media kontaktieren. Damit Ihre Geschichte nicht zweimal erzählt werden muss, speichern wir Daten.
Kundenkonto
Wir führen Aufzeichnungen über Ihre bisherigen Buchungen. Dann können wir Ihnen schneller und effektiver helfen.
Datenabfrage
Manchmal verwenden wir Gastdaten, um Betrug zu untersuchen, zu verhindern oder zu bekämpfen. Unter Umständen sind wir verpflichtet, personenbezogene Daten an die zuständigen Behörden weiterzugeben. Im Zusammenhang mit (internationalen) Sanktionsgesetzen ist es auch möglich, dass wir Ihre Daten unter Umständen an z. B. Finanzeinrichtungen weitergeben.
Kontaktaufnahme, Einsichtnahme, Änderung oder Löschung von Daten und Beschwerden
Auf Wunsch teilen wir Ihnen mit, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Darüber hinaus können Sie diese Daten unter Umständen abrufen, berichtigen, ergänzen, löschen oder sperren, z. B. wenn sie sachlich falsch sind. Dies kann dazu führen, dass Sie unsere Dienste (teilweise) nicht mehr nutzen können.
Sie können uns über Kontakt erreichen.
Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich bezüglich Datenschutz auch an die zuständige Behörde wenden.
Speicherfristen
Wir speichern Ihre persönlichen Daten so lange, wie es für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke erforderlich ist. Unter anderem aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann es jedoch erforderlich sein, dass wir Daten länger aufbewahren.
Grundlagen
Von Gesetzes wegen müssen wir angeben, welche sogenannten Grundsätze bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten angewendet werden. Dies betrifft im Wesentlichen die Verarbeitung von Daten aufgrund (1) einer Vereinbarung, (2) im Zusammenhang mit einem berechtigten Interesse von Sonnenhof Hochrindl, (3) einer erteilten Einwilligung und (4) im Zusammenhang mit einer gesetzlichen Verpflichtung.
Wir verwenden Ihre Daten hauptsächlich im Zusammenhang mit Ihrer Buchung und damit aufgrund einer Vereinbarung mit Ihnen. Ihre Buchung wird registriert, und wir werden alles tun, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Datensicherung
Für die Sicherheit der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten setzen wir umfangreiche Sicherheitsverfahren ein, unter anderem, um zu verhindern, dass Unbefugte Zugang zu diesen Daten erhalten.


Cookie-Regelung
Die Website von Sonnenhof Hochrindl macht Gebrauch von Funktionale und Analytics-Cookies. Bei ein Besuch von diese Website würden keine Person Daten gespeichert und deshalb nicht mit Dritten geteilt werden.
Funktionale Cookies werden verwendet, um den Nutzern die Arbeit zu erleichtern, damit Sie nicht die gleiche Auswahl treffen oder ic heinloggen müssen, wie Sie es z. B. zuvor getan haben.
Analytics-Cookies werden hauptsächlich im Auftrag anderer Parteien wie Google Analytics und Visual Website Optimizer platziert. Sonnenhof Hochrindl kann damit das (Be-)Sucherverhalten abbilden und seine Leistungen entsprechend anpassen, sodass wir Sie als (potenziellen) Gast noch besser bedienen können.
Sonnenhof Hochrindl kooperiert mit Dritten in den Bereichen Social Media, Besucherstatistik, Stellenangebote, Werbung und Streaming-Video, die ebenfalls Cookies setzen. Die folgenden Unternehmen sind unter anderem Partner von Sonnenhof Hochrindl als solche: Google Analytics, Facebook, Booking.com, MyTourist. Für weitere Informationen darüber, wie diese Parteien mit Cookies umgehen, lesen Sie bitte deren Datenschutzbestimmungen.
Über die Website der Sonnenhof Hochrindl werden keine Marketing-, Targeting- und Transaktionscookies platziert. Dritte, bei Sonnenhof Hochrindl als Apartmentkomplex angeboten wird, platzieren diese, um Ihre Interessen zu wahren, so dass Angebote gemacht werden, die Ihren Wünschen und Interessen entsprechen.
Änderungen
Sonnenhof Hochrindl sich das Recht vor, Änderungen an der Datenschutzerklärung vorzunehmen. Überprüfen Sie daher regelmäßig die Datenschutzerklärung auf ein Update.